Wat is de Bewonersorganisatie Zuidwijk?

De Bewonersorganisatie Zuidwijk is opgericht op 13 december 1985 en bestaat helemaal uit vrijwilligers. Vele vrijwilligers zijn al jaren actief en besteden wekelijks een aantal uren aan activiteiten, maar een aantal extra handen is altijd welkom.

De BOZ heeft zichzelf (statutair) ten doel gesteld om de zelfwerkzaamheid van de bewoners van Zuidwijk te bevorderen, het woon- en leefmilieu te verbeteren, discriminatie tegen te gaan en te stimuleren dat op voet van gelijkheid wordt samengeleefd.

Concreet doen de vrijwilligers van de BOZ dit door sociale problematiek in Zuidwijk te signaleren. Uit de gesprekken met de verschillende actieve partijen in de buurt bereiken deze signalen de BOZ. Daarnaast ondersteunt de BOZ sociale buurtnetwerken en zorgt voor participatie bij herstructurering van de buurten van Zuidwijk door als belangenbehartiger voor de bewoners van Zuidwijk in gesprekken met woningbouwcorporatie , Gemeente Rotterdam en Gebiedscommissie op te treden.

Hoe is de BOZ ingericht?

Aan het hoofd van de vrijwilligersorganisatie staat het dagelijks bestuur, dat is samengesteld uit een voorzitter (ad interim), penningmeester en secretaris. Voor elk jaar wordt een jaar(werk)plan met begroting gemaakt en wordt een jaarverslag opgesteld over het vorige jaar. De stichting kent tevens vier algemeen bestuursleden. Volgens een vaste frequentie hebben het dagelijks bestuur en de algemene bestuursleden overleg. Daarnaast is er een coördinatiegroep die is samengesteld uit afgevaardigden uit de verschillende werkgroepen, buurtgroepen en het dagelijks bestuur. Eens per zes weken vergadert deze groep over tal van onderwerpen die leven en actueel zijn in Zuidwijk.
Zuidwijk heeft zeven buurten en in zes daarvan is een groep bewoners actief die de ogen en oren van hun buurt zijn. Deze groepen komen ook volgens een vaste frequentie samen en bespreken de buurtaangelegenheden.

De redactie van website heeft als taak de site actueel te houden om u op de hoogte te houden van alle activiteiten en relevante nieuwtjes. De werkgroep wijkwinkel bestaat uit vrijwilligers die de wijkwinkel bemannen. Zo heeft elke groep vrijwilligers een eigen, specifieke taak. Al met al een professionele organisatie met kundige mensen. De BOZ stelt haar vrijwilligers in staat kundig te zijn en te blijven door het aanbieden van scholing en deskundigheidsbevordering.

Aanvullende gegevens